Vedtekter 2022 | Mediaforum

MEDIAFORUMS VEDTEKTER

Revidert i henhold til vedtak på generalforsamling 27. mars 2019.

VEDTEKTER FOR MEDIAFORUM

Revidert i henhold til vedtak på årsmøte 30.mars 2022

1. NAVN

Foreningens navn er Mediaforum. Interesse og serviceorganisasjon for profesjonelle virksomheter innenfor markedsføring. Foreningen har hovedsete i Oslo.

2. FORMÅL

Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere.

3. MEDLEMSKAP

 • Det blir ikke fakturert kontingent for medlemskap i Mediaforum i 2022
 • Tidligere medlemmer og fremtidige medlemmer betaler samme pris på alle arrangement i regi av Mediaforum.

4. ORGANISASJON OG DRIFT

Mediaforum ledes av et styre som er valgt av årsmøte.
Funksjonene i styret bør tilpasses foreningens aktiviteter gjennom året.
Styreleder velges for 3 år med mulighet for gjenvalg på 2 år.
De øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen på ordinært årsmøte.

Styreleder innkaller til styremøte når dette finnes nødvendig, eller når minst 2 av styremedlemmene forlanger dette. Styret er beslutningsdyktig når over 50% av styremedlemmer er til stede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, avgjøres alle saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styrets leders stemme utfallet.

KOMITEER:

Hvert av styrevervene har mulighet for å danne seg sin egen under komité. Komiteen består av leder og det nødvendige antall medlemmer som må godkjennes av styret.
Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning.

Mediaforum som en ideell forening er avhengig av sine medlemmenes engasjement og bidrag.

Det er ikke styrehonorar eller lønnet komité arbeid.

Alle komitémedlemmer vil få en gunstig pris på de enkelte arrangement, prisen fastsettes av styret, og det er forskjellige satser på de enkelte arrangement.

Styret og æresmedlemmer deltar uten å bli fakturert på alle arrangement.

5. STYRET SKAL

 • Virke for de formål foreningen har satt seg.
 • Avgi uttalelser om spørsmål som blir rettet til foreningen innenfor dens rammer.
 • Sørge for betryggende bokføring og fremlegging av revidert regnskap og beretning vedrørende foreningens virksomhet for årsmøte. Avtroppende styre skal legge frem for årsmøte budsjett for virksomheten i inneværende regnskapsår.

6. ÅRSMØTE

Årsmøte er Mediaforums høyeste myndighet, det avholdes hvert år innen 1. april.
Foreningens regnskapsår går fra 01.01 – 31.12.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøte skal være styret i hende senest 1. mars.
Innkalling til det ordinære årsmøte sendes elektronisk til medlemmene.

Medlemmer som ønsker å delta på årsmøte må melde ifra 2 uker før årsmøte, hvis man ønsker å få tilsendt årsberetningen må det sendes inn en forespørsel til styret.

Dagsorden for årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av to medlemmer til å godkjenne protokollen.
 4. Behandling av styrets årsberetning.
 5. Behandling av regnskap avsluttet pr. 31.12.
 6. Behandling av styrets budsjett for inneværende år.
 7. Behandling av innkommende forslag.
 8. Valg av nytt styre.

Ekstraordinært årsmøte avholdes ellers når styret finner det nødvendig, eller når 1/4 av Mediaforums medlemmer forlanger dette. Innkallelsen med dagsorden sendes medlemmene elektronisk med noen dagers varsel.
Kun saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
Årsmøte er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter. Stemmer kan avgis ved fullmakt. Dog kan ingen disponere mer enn 3 – tre – fullmakter.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, dog krever lovendringer 3/4 flertall. Blanke stemmer teller ikke. Alle valg hvor det foreligger mer enn ett forslag skal foregå skriftlig.

7. VEDTEKTER FOR MEDIAFORUMS HEDERSPRIS

Mediaforums Hederspris ble innstiftet på generalforsamlingen den 1. februar 1984. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier:

 1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
 2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
 3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget

JURY

Styrets prisansvarlige leder juryarbeidet, og innstiller sin komité til styret for godkjenning.

8. VEDTEKSENDRINGER

Endringer i Mediaforums vedtekter skal sendes digitalt og være styret i hende innen 1. mars. Styret behandler innkommende forslag og innstiller ovenfor Årsmøte. Forslagene og styrets innstilling sendes sammen med innkallingen til Årsmøte.