MEDIAFORUMS VEDTEKTER

Revidert i henhold til vedtak på generalforsamling 27. mars 2019.

1. Navn
Foreningens navn er Mediaforum. Interesse og serviceorganisasjon for profesjonelle virksomheter innenfor markedsføring. Foreningen har hovedsete i Oslo.

2. Formål
Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere.

3. Medlemskap
Personlig medlemskap er åpent for alle som arbeider med, eller har interesse for medieplanlegging og medierådgivning. Kontingentens størrelse fastsettes hvert år av generalforsamlingen og skal være innbetalt innen utgangen av april. Medlemmene er personlig ansvarlig for at innbetaling skjer innen denne dato. Bedriftsmedlemskap tilbys bedrifter som ønsker det. Disse bedriftsmedlemskapene blir tilpasset i størrelsesorden i samarbeid med bedriften og daglig leder. Utmeldelse skal skje skriftlig.

Styret kan utelukke ethvert medlem som motarbeider foreningens formål og ikke har betalt kontingent tross purring. Hvis et medlem er utelukket på grunn av manglende kontingentbetaling, kan vedkommende ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent og øvrige forpliktelser er ordnet.

4. Organisasjon & Drift
Mediaforum drives av daglig leder og et styre som er valgt blant medlemmene som består av disse 5 funksjonene:
Styreleder
Fagmøte
Sponsor
Mediekonferansen
Medieprisen

Styreleder velges for 3 år med mulighet for gjenvalg på 2 år, styreleder må ha minst 1 års styreerfaring fra de siste 3 årene. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen på ordinær generalforsamling. Leder av Mediekonferansen skal godkjennes av styret, og sitter i 1 år fra mars i det samme året. Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør, reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre halvparten skal være fra mediene. I tillegg skal en tilstrebe minst 40 % kvinner i styret.

For å fremme foreningens formål kan styret opprette komiteer ut over de lovbestemte og/eller engasjere enkeltpersoner for å løse bestemte oppgaver.

Daglig leder innkaller til styremøte når dette finnes nødvendig, eller når minst 2 av styremedlemmene forlanger dette. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, avgjøres alle saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styrets leders stemme utfallet.

5. Komiteer
Hvert av styrevervene har mulighet for å danne seg sin egen under komité. Komiteen består av leder og det nødvendige antall medlemmer som må godkjennes av styret. Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning.

Mediaforum som en ideell forening er avhengig av sine medlemmenes engasjement og bidrag. Det er ikke styrehonorar eller lønnet komité arbeid, men alle komiter medlemmer vil få gunstige priser på andre arrangementer enn den komité de er med i.

Alle komité medlemmer vil få en gunstig pris på de enkelte arrangementene, prisen fastsettes av daglig leder, det er forskjellige satser på de enkelte arrangement.

Styret deltar uten å bli fakturert på alle arrangement.

Styret skal:
– Virke for de formål foreningen har satt seg.
– Behandle spørsmål i forbindelse med medlemskap, foreningen oppgaver, fonds, generalforsamling og møter m.m
– Avgi uttalelser om spørsmål som blir rettet til foreningen innenfor dens rammer.
– Sørge for betryggende bokføring og fremlegging av revidert regnskap og beretning vedrørende foreningens virksomhet for generalforsamlingen.
– Avtroppende styre skal planlegge og forberede foreningens aktiviteter for 1. kvartal i neste styreperiode. Avtroppende styre skal også legge frem for generalforsamlingen budsjett for virksomheten i inneværende regnskapsår.

6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Mediaforums høyeste myndighet. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen 1. april.
Foreningens regnskapsår går fra 01.01 – 31.12.
Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen skal være styret i hende senest 31.01.
Innkalling til den ordinære generalforsamling sendes elektronisk til medlemmene. Samtidig medsendes som vedlegg styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjett for inneværende år, innkommende forslag, samt valgkomiteens innstilling.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av referent.
3. Valg av to medlemmer til å godkjenne protokollen.
4. Behandling av styrets årsberetning.
5. Behandling av regnskap avsluttet pr. 31.12.
6. Behandling av styrets budsjett for inneværende år.
7. Behandling av innkommende forslag.
8. Fastsettelse av medlemskontingent og bedriftsmedlemskap
9. Valg av nytt styre

Ekstraordinær generalforsamling avholdes ellers når styret finner det nødvendig, eller når 1/4 av Mediaforums medlemmer forlanger dette. Innkallelsen med dagsorden sendes medlemmene elektronisk med noen dagers varsel. Kun saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter. Stemmer kan avgis ved fullmakt. Dog kan ingen disponere mer enn 3 – tre – fullmakter.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, dog krever lovendringer 3/4 flertall. Blanke stemmer teller ikke.
Alle valg hvor det foreligger mer enn ett forslag skal foregå skriftlig.

7. Vedtekter for Mediaforums Hederspris
Mediaforums Hederspris ble innstiftet på generalforsamlingen den 1. februar 1984. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier:

1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget

8. Jury
Juryen skal bestå av:
Mediaforums styreleder og minimum 2 representanter. Så vel byrå, annonsør og medier bør være representert i juryen.
Juryen ledes av styreleder. Alle som sitter i juryen skal være medlemmer, og oppnevnes hvert år innen 1. september av Mediaforums styre. Begrunnet forslag på kandidater skal være juryens leder hende innen 25. september. Høyst 1 pris kan utdeles hvert år. Alle beslutninger om å utdele Hedersprisen skal være enstemmig i fulltallig jurymøte.

9. Daglig leder
Mediaforums styre har fullmakt fra generalforsamlingen til å ansette/engasjere en daglig leder i fast stilling. Stillingen lønnes etter avtale mellom partene og har en gjensidig oppsigelsestid på 2 måneder.

10. Lovendringer
Endringer i Mediaforums lov skal sendes skriftlig og være styret i hende innen 31. januar. Styret behandler innkommende forslag og innstiller ovenfor Generalforsamlingen. Forslagene og styrets innstilling sendes sammen med innkallingen til Generalforsamlingen.

Contact

Personvernerklæring

Ved å bruke mediaforum.no samtykker du til at vi plasserer informasjonskapsler/cookies i din nettleser. Denne informasjonen bruker vi til statistikk og analyse, mer informasjon om dette i vår personvernerklæring.

Følg oss

Abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert eller følg oss i sosiale medier.

Contact